Een goed ondernemingsplan: belangrijk voor jou én de bank
Om te kunnen beoordelen of jij voor financiering in aanmerking komt is het voor de bank belangrijk dat jij een goed onderbouwd ondernemingsplan hebt opgesteld. Hieronder lichten we belangrijke onderdelen van het ondernemingsplan toe.

Achtergrond en ervaring
Jouw achtergrond en ervaring zijn mede van invloed op jouw kwaliteiten als ondernemer. Neem daarom een heldere presentatie over jouw persoon, achtergrond en ervaring op in het ondernemingsplan. Vermeld in elk geval je personalia, opleiding, werkervaring en je motivatie om te ondernemen.

Kernactiviteit en beoogde klantgroep
Neem een omschrijving op van je kernactiviteit en een omschrijving van de klanten die je wenst te bereiken. Het kort en helder uitleggen van hetgeen je onderneming doet, helpt de bank om je business te begrijpen. Een heldere omschrijving van je klantgroep helpt je om je verkoop of marketingdoeleinden te bereiken.

Doel voor komende 3-5 jaar
Het stellen van een doel geeft richting aan de zaken waaraan je dagelijks werkt binnen je onderneming. Vrijwel iedere beslissing kan je toetsen op zijn bijdrage aan dit doel. Zonder duidelijk doel dreigt je onderneming richting en focus te missen. Dit kan er toe leiden dat je je doelen uiteindelijk niet gaat halen.

Te leveren producten of diensten
Er dient een duidelijke relatie te bestaan tussen de doelstellingen van de onderneming en de producten/diensten waarmee je dit wilt bereiken. Door deze relatie te omschrijven wordt helder of de producten bijdragen aan de doelstelling en of de doelstellingen kunnen worden behaald met het beschikbare producten- of dienstenpalet.

Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
Vaak worden gegevens over de markt, trends en ontwikkelingen in de branche in een ondernemingsplan format reeds ingevuld. Het is wel zaak de hier opgenomen gegevens te vertalen naar de eigen situatie en plannen. Hiermee kan je aantonen of je van de trends profiteert of juist tegen de ontwikkeling in opereert.

Concurrentieanalyse
Een duidelijk beeld van je concurrenten in de markt maakt het makkelijk te toetsen of je onderscheidend vermogen afdoende is of dat er voldoende ruimte in de markt is om je commerciële doelstellingen te realiseren.

Commerciële aanpak
Hoe zien je verkoopinspanningen er uit? Welke acties zorgen er straks voor dat je commerciële doelstellingen behaald gaan worden? Het is verstandig om dit in je ondernemingsplan in beeld te brengen.

Mogelijke risico’s en de tegenmaatregelen
Ondernemen is risico’s nemen. Je zult de risico’s wel zo goed mogelijk in beeld moeten brengen. Door deze te beschrijven evenals de eventuele tegenmaatregelen wordt voor de bank helder dat je over de risico’s hebt nagedacht en mogelijke maatregelen hebt geïnventariseerd.

Balansbegroting
Een balans bestaat uit een activa en passivazijde en geeft inzicht in de verhouding tussen en waarde van je eigen en vreemd vermogen.

Omzetverwachting
De omzet bestaat uit totaal verkochte producten of diensten over een bepaalde periode (meestal een jaar). De omzet kan worden berekend door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs. Deze omzet wordt ook wel de bruto omzet genoemd. De netto omzet wordt berekend na aftrek van bijvoorbeeld schadeposten of betalingskortingen

Exploitatiebegroting
Met deze begroting maak je de omzet en kosten inzichtelijk en zie je of je winst of verlies gaat maken. De exploitatiebegroting bestaat meestal uit:

 • omzet
 • inkoopkosten
 • bruto winst (omzet minus inkoopkosten)
 • winst voor belasting (bruto winst minus overige kosten zoals verkoop, personeel, verzekeringskosten en afschrijvingen)
 • netto winst (winst voor belasting minus te betalen (omzet)belasting)

Kosten binnen de exploitatiebegroting
Veel voorkomende kosten die benoemd worden in een exploitatiebegroting bestaan uit:

 • huisvesting
 • promotie
 • vervoer
 • administratie
 • personeelskosten
 • rente- en bankkosten
 • (versnelde)afschrijvingen

Liquiditeitsprognose
De liquiditeitsbegroting stel je op om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. Op deze manier kun je een goede inschatting maken wanneer je geld over hebt en wanneer je een financieringsbehoefte hebt. Door vooruit te kijken zie je ook wanneer het slim kan zijn om een investering te doen.

Je maakt een liquiditeitsprognose door te beginnen met je beginsaldo. Om vervolgens alle inkomsten erbij op te tellen en de uitgaven in mindering te brengen. Daarna zie je het beginsaldo voor de maand erop. Je ziet vervolgens gelijk in welke maand je een overschot of tekort hebt en hoe hoog het is.

Je kunt aan de hand van dit overzicht eventueel je uitgavenpatroon aanpassen of bedenken hoe je je inkomsten kunt verhogen in tijden van een tekort. Seizoensinvloeden kunnen een belangrijke rol spelen bij je liquiditeitspositie. Als je iets tekort komt in een bepaalde vaste periode kan je overwegen om je terugbetaalschema hierop aan te passen. Alle inkomsten en uitgaven worden berekend inclusief BTW (in tegenstelling tot de exploitatiebegroting).

Persoonlijke begroting
Uit dit overzicht moet blijken of je aan alle aflossings- en renteverplichtingen kunt voldoen en er voldoende overblijft om in privé rond te komen. Om je financiële behoefte in privé inzichtelijk te maken, is het nodig een persoonlijke begroting op te stellen.

De privé-uitgaven die je moet vermelden zijn:

 • huishoudelijke uitgaven (voeding/kleding, etc.)
 • vakantie uitgaven
 • duurzame consumptiegoederen
 • gas, water, elektriciteit
 • huur
 • verzekeringen
 • privégebruik auto
 • rente en aflossing privéhypotheek
 • rente en aflossing privélening
 • alimentatieverplichtingen
 • overige uitgaven
 • inkomstenbelasting / Premie volksverzekering

Daarnaast vermeld je de privé-ontvangsten zoals:

 • kinderbijslag
 • huursubsidie
 • inkomen partner
 • parttime inkomen uit loondienst
 • overige ontvangsten

Je huidige vermogenspositie:

 • overwaarde eigen woning
 • spaargelden
 • overige bezittingen
 • je hypotheek schuld
 • overige leningen

Is je ondernemingsplan compleet? Dan kun je verder met het regelen van je financiering.